Актуално

Общественият съвет обсъжда неформалното и информалното учене
Общественият съвет обсъжда неформалното и информалното учене

На заседанието на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения в 41-то Народно събрание от 25 февруари 2014 г., бе поставен акцент върху темата за неформалното и информалното учене. В заседанието участие взе представител на Министерство на образованието и науката, Отдел "Учене през целия живот" на Дирекция "Формиране, анализ и оценка на политиките". Свои становища по темата представиха Институтът за социална интеграция, Националния младежки форум, Българска стопанска камара.

В обсъждането важността на ползите и необходимостта от осигуряване на качествен процес за валидиране на неформалното учене се включиха и останалите членове на Съвета. Стана ясно, че има необходимост и от уеднаквяване на използваната терминология, тъй като едни и същи неща често се интерпретират или превеждат с различни термини.

Бе взето решение на платформата на Обществения съвет да бъде организирано национално събитие за създаване на мрежа от организации, които работят в тази сфера. Форумът ще бъде проведен през месец април, в отговор и за популяризиране на новоприетата Национална стратегия за учене през целия живот 2014 - 2020 г.

Широка дискусия предизвика и друга точка от дневния ред на заседанието - промените в Закона за банките и в Закона за частните съдебни изпълнители. Членовете на Обществения съвет са на мнение, че трябва да бъдат защитени правата на гражданите в по-голяма степен, от колкото бъдещите промени предполагат. Част от тях изразиха и мнение, че трябва да бъде наложен мораториум върху делата, заведени от частни съдебни изпълнители, докато процеса не бъде уреден по-добре законодателно.

Стенограмата от заседанието може да бъде открита ТУК.