"За професионализъм в политиката и насърчаване на гражданското участие"(2002 – 2003) – пилотен проект „АСП”

22-07-2003

Изпълнител на проекта: ИСИ

Партньори: Фондация “Отворено общество”, Фондация “Фридрих Еберт” – Бюро България, Институт “Николай Добрев”.

Период на изпълнение: месец декември 2002 – месец ноември 2003

Източник на финансиране: Фондация “Отворено общество”.

Проектът стартира с провеждане на кампания за набиране на участниците в обучителните модули при следните изисквания:

- две трети да са от общини по-малки от областните центрове (в съответствие с годишния приоритет на института да работи с малки общини и населени места);

- възраст до 41 години;

- владеене на поне един чужд език.

В резултат до 15 юни 2003 г. се проведоха обучителни семинара в два потока по модулите “Политически анализи и работа с политическа информация”, “Публично поведение, „Вербална и невербална комуникация”, „Работа с медии” и “Организационен мениджмънт”. През м. юли се проведе седмия семинар по обучителния модул “Публични кампании”, а през м. септември – осмия по модула “Гражданско участие, Разработване и управление на проекти”.

Сред участниците в проекта се включиха общо 42 участници, предимно от малки общини от 14 области - Благоевградска, Варненска, Врачанска, Добричка, Пазарджишка, Кюстендилска, Пернишка, Разградска, Русенска, Силистренска, София, Софийска, Тръговищка и Шуменска.

Като преподаватели, обучители и треньори се включиха известни в цялата страна специалисти като Антоний Тодоров, Ани Маринова, Добрин Канев, Доброслав Добрев, Иво Христов, Лиляна Канева, Милена Янкова, Ренета Венева, Татяна Буруджиева и др.

Семинарите се проведоха в различни региони на страната за улеснение участниците. По време на реализацията екипът реши да усъвършенства проекта като разработи и програма за практически стаж на успешно завършващите обучителните модули.

На заключителния семинар по проекта младите политици описаха своите идеи и възгледи – как да се обучават политиците, разработиха в екипи четири проекта за работа в сферата на гражданското общество и се роди идеята за бъдещата им съвместна дейност в мрежа. Също така всички участници направиха писменни разработки за това какво са научили и какво е било полезно в нашите обучителни модули.

Цели: проектът цели разработване на успешни модели за развитието и повишаване на ролята на представителното управление като социално интегриращ модел. Той бе напълно съобразен с годишните акценти за преодоляване на социалната дезинтеграция на хората живеещи в малките населени места и общини, в изостаналите региони на страната, както и на уязвимостта и дезинтегрирането на различни младежки групи.

На базата на този пилотен проект в края на годината стартира нов дългогодишен проект: “Академия за социална политика”.