"Open up the borders of our minds"

27-01-2016

Бенефициент: Институт за социална интеграция /ИСИ/

Финансираща програма: Еразъм+

Проектът представлява обучителен курс, пряко свързан с актуалните предизвикателства: нарастващия брой мигранти и бежанци на територията на европейските държави през последните месеци. Това важи с пълна сила за партньорите в този проект, които идват от страни със засилен интензитет и наплив на мигранти и бежанци, където често на местно и национално ниво се отчитат множество конфликти, негативно отношение и дори случаи на насилие, свързани с пребиваването на новодошлите или преминаващи граждани.
Основната цел на този проект е да изгради у младежките работници и младите лидери компетенции в сферата на човешките права, толерантността, емпатията и приемането на различието във връзка със засиления мигрантски и бежански поток към страните участници в проекта. По този начин проектът би допринесъл за създаване на сходна позитивна нагласа у местните общности, от където идват участниците в проекта. В допълнение на това проектът си поставя за цел:
- да работи за изграждането на едно по-толерантно общество;
- да предостави на участниците по-широка перспектива относно измеренията и причините за миграцията и предизвикателствата пред бежанците като повиши информираността на участниците относно актуалната ситуация, свързана с миграцията и проблемите на бежанците;
- да обучи участниците как могат по успешен начин да работят върху възникващи конфликти на местно ниво, свързани с миграцията и бежанския поток, на базата на предразсъдъците на местните общности и дискриминацията към хора от различни етническа принадлежност и религия;
- да предостави инструменти за трансфериране на придобитите компетенции от страна на участниците, обратно в местните общности, където те живеят, работят и взаимодействат с останалите граждани.
- да работи за засилване нивото на сътрудничество между европейски неправителствени организации, работещи в сферата на неформалното учене, мобилността и толерантността.
Настоящия проект е пряко свързан с целите на Програмата, защото той ще работи за популяризиране на европейските ценностите, съгласно член 2 от Договора за ЕС, в това число: социално сближаване, защита на правата и интересите на гражданите, защита на справедливостта, отстояване правото на убежище и имиграция, отстояване на толерантността, солидарността, взаимното разбирателство и зачитането на човешките и гражданските права.
В допълнение проектът е свързан с целите на конкретната Ключова дейност, тъй като той ще работи за:
- да се повиши разбирането и осведомеността на участниците за други култури и страни, като им бъдат предоставена възможност да изградят мрежи от международни контакти, да участват активно в обществения живот и да развият чувство за европейско гражданство и идентичност;
- да се усъвършенстват по-конкретно на чуждоезиковите компетентности на участниците;
Описание на нуждите и проблемите, върху които този проект ще даде отражение: 
След войните в Афганистан, Ирак и гражданският конфликт в Сирия избухнал през 2011 година, над 19 милиона души са се превърнали в бежанци. Много от тях няма да имат възможност да се завърнат по родните си места. Статистиката е динамична. Стойностите днес ще са различни утре, тъй като войната в Сирия продължава, а съседните държави Турция и Ливан вече имат на своя територия повече от четири милиона бежанци. Броят им ще бъде още по-голям, ако войната в Йемен се задълбочи. ООН обяви, че Йемен е на ръба на поголовен глад сред населението и се намира в състояние на вътрешен конфликт и бежанската вълна би се разраснала, ако Йемен не беше под пълна блокада. Днес бежанците от Сирия надхвърлят 4 000 000 (а вероятно в периода на оценка на този проект техният брой ще нарастне) – само преди година броят им беше 2 200 000. От 2014 насам жертвите на гражданската война  са нараснали от 125 000 до 330 000. В Йордания бежанците са над 800 000. В тази ситуация повече от очаквано е до Европа да стигне една част и от това население. 
Безспорно голяма част от преминалите и преминаващите границите на ЕС и на Европейския континент като цяло, ще останат дълго време и вероятно ще търсят свои начини за интеграция. Оттук възниква логичния въпрос какво може да направят самите европейци, в това число младите хора. На този етап е трудно да се говори за промяна в демографската структура на европейското население в следствие от миграционния и бежански наплив. Но друг сериозен проблем изплува на повърхността - все по-чести прояви на ксенофобия, расизъм, нетолерантно отношение, и откровени прояви на насилие спрямо търсещите закрила. Настъпващата паника сред Европейското население е по-скоро продукт на медийна истерия и липса на обективна информация, отколкото реална заплаха за гражданите. Именно затова е необходимо да се работи за развитие компетенциите на младежките работници и лидери за повишаване емпатията, толерантността и информираността им.
Проектът се състои от 4 фази: предварително изследване на актуалното състояние в държавите; обучителен курс; акции за информиране на местните общности; оценка.