Актуално

Кръгла маса "Изграждане на учещи се общества"
Кръгла маса "Изграждане на учещи се общества"

Кръглата маса "Изграждане на учещи се общества" се проведе на 23 април 2014 г., във Венус конферентен център в гр. София. Тя е част от проект „Изграждане на учещи се общества: Промотиране на валидирането на неформалното и информално учене“ /Building learning societies: promoting the validation of non-formal and informal learning“/, с участието на партньорски организации от 9 европейски държави. Координатор е професионалната мрежа за обучение и квалификация „Солидар“ със седалище в гр. Брюксел, Белгия.

Целта на проекта е да проучи и анализира процесите, свързани с валидирането на неформалното и информално учене и национални политики в държавите на партньорските организации. В такава връзка форумът си поставя за цел да засили процеса на диалог и да подпомогне изграждането на коалиция от заинтересовани страни – държавни институции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, които да дадат своя принос, да споделят опита си и да достигнат до обща визия за бъдещето развитие на процеса на валидиране.

Сред участниците в кръглата маса бяха: Валентина Дейкова /отдел Учене през целия живот, Министерство на образованието и науката/, Михаил Балабанов /Изпълнителен директор на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“/, инж. Красимира Христова-Брозиг /Главен секретар на Национална агенция за професионално образование и обучение/, които представиха основните акценти в политиките на съответните институции. Модератор на форума бе Ренета Венева, председател на Националния алианс за работа с доброволци /НАРД/. Включиха се представители на 21 неправителствени организации, организации на работодателите и синдикати.

Експертите по проекта Стефан Георгиев /социолог и водещ треньор и обучител в ИСИ/ и Лилия Еленкова /президент на Национален младежки форум/, ще подготвят в резюме препоръките от дискусията към процеса на валидиране на неформалното и информално учене, които ще бъдат отправени към отговорните институции.

Препоръка на Съвета на Европа относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене

Основни принципи за валидиране на неформалното и информално учене /работен документ по проекта/