Актуално

Първо заседание на Националната координационна група за учене през целия живот
Първо заседание на Националната координационна група за учене през целия живот

Първото заседание на Националната координационна група за учене през целия живот, в която Института за социална интеграция е представен, се състоя на 4 юли в Министерството на образоването и науката. В нейния състав са включени 31 представители на държавни институции, неправителствени организации, социални партньори и Столична община.

Г-жа Валентина Дейкова – началник на отдел „Учене през целия живот“ в МОН и национален координатор за учене на възрастни, представи основните функции и задачи на екипа. Те са свързани с координиране на взаимодействието с различните заинтересовани страни за изпълнение, мониторинг и оценка на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.

Бе приет план за дейността за периода юли 2014 г. - юни 2015 г. До края на 2014 г. предстои създаване на платформа, която ще отчита напредъка по изпълнение на Стратегията и пълна прозрачност на дейностите. 

С Националната стратегия за учене през целия живот 2014 - 2020г. може да се запознаете тук.