Устав

УСТАВ

 

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.1. Наименованието на сдружението е „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ” (ИСИ) с равностойно изписване на английски език “INSTITUTE FOR SOCIAL INTEGRATION” (ISI), наричано по-нататък за краткост „ИНСТИТУТА”.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.2. Седалището и адресът на управление на института е в град София 1000, община Столична, ул. „Триадица“ 5 Б, етаж 6.

ЦЕЛ

Чл.3. Да съдейства за преодоляване на социалното отчуждение и за насърчаване на социалната интеграция на граждани, групи, общности и региони.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА

Чл.4. За постигане на основната си цел институтът използва следните средства:

-          провеждане на обучения и образователни програми;

-          организиране и провеждане на национални, регионални и международни срещи, семинари, обучения, форуми, конференции, концерти, фестивали, изложби и други публични събития

-          участие в местни и международни инициативи, програми, проекти, публични форуми и други симпозиуми и обществени дискусии, включително и с международно участие;

-          изготвяне на анализи и консултации;

-          извършване на научни и приложни изследвания;

-          изготвяне и издаване на печатни и електронни студии, брошури, бюлетини, списания и други материали, поддържане на електронна страница.

-          осъществяване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност и постигане на целите на института.

ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дейността на института е в обществена полза.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Сдружението има следния предмет на дейност:

1. Информационни, консултативни, обучителни и експертни дейности в сферата на обществените и хуманитарните науки, образованието, социалната дейност и публичните политики. Развитие на партньорски мрежи и прилагане на европейски и международни стандарти.

2. Социални, интеграционни, образователни, културни и други дейности, насочени към младежи, младежки групи и младежки организации и развитие на младежки политики.

3. Социални, интеграционни, образователни, културни и други дейности, насочени към емигранти, бежанци и лица, представляващи малцинства в Република България и развитие на публичните политики за тях.

4. Дейности, свързани с патриотичното възпитание. Изследвания, анализи, разработване на политики, инициативи и кампании, свързани със сигурността и отбраната на страната.

5. Промоция на културното многообразие и подкрепа на международния диалог и сътрудничеството между България, Европа и други държави.

6. Обучителни програми за осъществяване на дейностите и работата с целевите групи.

7. Анализи, провеждане на изследвания и прогнози, изготвяне на становища, представяне на материали пред българската и международна общественост.

8. Национални, регионални и международни срещи, семинари, обучения, форуми, конференции, концерти, фестивали, изложби и други публични събития и партньорско участие в такива инициативи.

9. Партньорства и взаимодействие със структури на гражданското общество, местни и регионални администрации, държавни институции и сходни организации в страната и чужбина, с национални, регионални и международни юридически и частни лица за повишаване на ефективността на дейността на института.

10. Разработка, управление и отчитане на проекти по национални, европейски програми, международни фондове, фондации, асоциации и др. и насочването им към реализация на поставените в настоящия устав цели и предмет на дейност.

11. Осъществяване на други дейности, разрешени от закона, с цел реализация на целите на института.

СРОК

Чл.7. Институтът е учреден за неопределен срок.

ЧЛЕНОВЕ

Чл.8. Членове на института могат да бъдат лица, които приемат устава и отговарят на следните условия:

-          да са дееспособни;

-          да имат опит в научна, изследователска или обществена дейност;

-          да имат високо образование и подходяща квалификация.

ЧЛЕНСКИ ПРАВА

Чл.9. Всеки член има право:

-          да участва в управлението на института;

-          да бъде информиран за неговата дейност.

ЧЛЕНСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.10. Всеки член е длъжен:

-          да участва в дейността на института;

-          да изпълнява решенията на Общото събрание;

-           да заплаща членски внос в размер на 30 лв. за една календарна година /приета на 28.06.2021 г./

 

ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН

Чл.11. (1) Членуването в института е доброволно.

(2) Нов член се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която заявява че приема устава на института. Към молбата се прилагат:

-          декларация от лицето, че не е осъждано и не е поставено под пълно запрещение;

-          копие от диплом за завършено образование и притежаване на научна степен, ако има такава;

-          препоръка от най-малко двама досегашни членове на института.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.12. (1) Членството се прекратява:

-          с едностранно волеизявление на лицето до института;

-          със смъртта на лицето или с поставянето му под пълно запрещение;

-          с изключването на лицето;

-          при отпадане;

-          с прекратяването на института.

(2) Лица, които са прекратили членството си, губят всички имуществени и неимуществени права по отношение на института.

ОТПАДАНЕ НА ЧЛЕН

Чл.13. (1) Отпадане настъпва с неучастие в дейността на института за една година и/или не внасяне на членски внос повече от две календарни години. /изм. на 28.06.2021 г/.

(2) Отпадането се констатира по документи от управителния съвет

(2) Отпадането се констатира по документи от управителния съвет.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕН

Чл.14. Член на института, който не спазва устава или с поведението си уронва името на института, се изключва с решение на Общото събрание.

ОРГАНИ

Чл.15. (1) Органи на института са:

-          Общото събрание;

-          Управителният съвет.

(2) По решение на управителния съвет могат да бъдат образувани помощни органи - научни и експертни съвети, както и изпълнителни органи, необходими за развиване на дейността на института.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.16. Общото събрание се състои от всички членове.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.17. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Приема и изключва членове;

4. Избира и освобождава членове на управителния съвет;

5. Взема решение за откриване и закриване на регионални секции;

6. Взема решение за участие в други организации;

7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на института;

8. Приема основните насоки и програма за дейността на института;

9. Приема бюджета на института;

10. Приема отчета за дейността на управителния съвет;

11. Отменя решения на управителния съвет, които противоречат на закона, устава, други вътрешни актове или на преходно негово решение.

12. Определя размера на членския внос /приета на 28.06.2021 г./

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.18. (1) Общото събрание се свиква в град София от управителния съвет по негова инициатива, най-малко веднъж годишно или по искане на една трета от членовете на института. Ако в последния случай управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от Софийски градски съд по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общо събрание и по чия инициатива се свиква.

(3) Покана за свикване на общо събрание се изпраща с писмо с обратна разписка, по факс или електронна поща или по друг начин, удостоверяващ изпращането й  до съответния член, две седмици предварително.

КВОРУМ

Чл.19. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове.

(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.20. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватоство - до втора степен включително;

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) Гласуването е явно, освен ако Общото събрание не реши друго.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.21. (1) Решенията на Общото събрание се вземат:

-          по чл. 17, точки 1 и 7- с мнозинство две трети от всички членове;

-          по всички останали - с мнозинство от присъстващите.

(2) Относно решение за изключване на член, изключваният не гласува.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.22. (1) Управителният съвет се състои от най-малко пет лица - членове на института.

(2) Членовете на управителния съвет се избират за срок от три години.

(3) Управителният съвет избира от своя състав председател и секретар.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.23. Управителният съвет:

1 Представлява института, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. Разпорежда се с имуществото на института;

4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на института;

6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за насоките и програмата за дейността на института;

7. Определя реда и организира извършването на дейността на института и носи отговорност за това;

8. Изменя адреса на института;

9. Избира измежду своя състав председател и секретар;

10. Назначава и освобождава служителите в института;

11. Определя ликвидатора при прекратяване на института по решение на Общото събрание;

12. Образува помощни органи - научни и експертни съвети, както и изпълнителни органи, необходими за развиване на дейността на института.

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ЧЛ.24. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя. Председателят е длъжен да свиква заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

(2) Заседанията на управителния съвет се ръководят от председателя. При отсъствието му, заседанието му се ръководи от секретаря или от определен от управителния съвет негов член.

(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъствуват повече от половината от неговите членове.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на неговата самоличност и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола на председателстващия заседанието.

(5) Решенията се вземат:

-          по член 23, точки 3, 6, 9 и 11 - с мнозинство две трети от всички членове;

-          по всички останали - с мнозинство от всички членове.

(6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на управителния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.25. Председателят на управителния съвет представлява сдружението, а когато е възпрепятстван, представителството се осъществява от секретаря на съвета.

ИМУЩЕСТВО

Чл.26.(1) Имуществото на института се образува от:

-          доброволни вноски на членовете;

-          дарения и завещания;

-          приходи от собствено имущество;

-          приходи от проектно финансиране.

- членски внос /приета на 28.06.2021 г./

 

(2) Институтът може да откаже да приеме дарение или завещание, направени при неприемливи за него условия или в противоречие с разпоредбите на закона;

(3) Имуществото се изразходва за постигане целите на института.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.27. Институтът се прекратява:

-          по решение на Общото събрание;

-          по решение на Софийски градски съд в случаите по чл.13, алинея 1, точка 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.28. (1) При прекратяване на института се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторът се определя от:

-          Управителният съвет при прекратяване по чл.27, точка 1;

-          Софийски градски съд, ако не е определен ликвидатор от управителния съвет, както и при прекратяване по чл.27, точка 2.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29. Институтът може да издава печатен орган.

Чл.30. Институтът има кръгъл печат с надпис „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”. Печатът се пази от председателя на Управителния съвет или от определен от него служител.

Чл.31. Наименованието на института и неговото седалище се поставят върху всички официални документи и издания.

Чл.32. Уставът е приет от Общото събрание на учредителите на института, проведено на 3 юли 2002 г. на основание на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обн.ДВ бр.81/2000 г., в сила 01.01.2001 г., изменен в частта за седалището и адреса на управление от Общото събрание на института, проведено на 11 август 2008 г., изменен от Общото събрание на института , проведено на 30 юни 2014 г., изменен от Общото събрание на 28.06.2021 г. в частта с въвеждане на членски внос.