"Мониторинг на Евроизбори 2014"

01-02-2014

Изпълнител на проекта: Институт за социална интеграция /ИСИ/

Партньор: Фондация за европейски и прогресивни изследвания (ФЕПС)

Цели на проекта: Подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за представители в Европейския парламент, постигане на превантивен ефект върху възможността за нарушаване демократичността на изборите и повишаване участието на гражданите в изборния процес. 

Мониторингът следва три етапа на наблюдение: изборно законодателство, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден.

След предсрочните парламентарни избори през юли 2013, масовите протестни действия в столицата бяха насочени основно към искане за нов изборен закон. В отговор на гражданските искания, през месец юли в Народното събрание бяха поканени граждански организации и движения, експерти и граждани, които да обсъждат на обща платформа проблемите в изборното законодателство. Впоследствие бяха създадени и специални  Временна комисия за обсъждане и приемане на проект на нов изборен кодекс в 41-то Народно събрание, както и Комисия за работа с гражданските организации и движения и Обществени съвети към тях. В края на месец януари 2014 г., след всички заседания на комисиите и съветите, народните представители започнаха обсъждането на нов изборен кодекс в общо заседание. ИСИ участва в процеса на обсъждане на новите правила, с представители във всички сформирани консултативни органи и работни групи. За процеса ще бъде подготвен Доклад с кратък анализ на процеса на изработване на нов Изборен кодекс и участието на гражданите в него. Както и анализ на структурирането на Централната избирателна комисия, съгласно правилата на новия закон. След провеждане на изборите, ще бъде изготвен и функционален анализ на ефектите от прилагане на новия кодекс и промените в технологичните правила на изборния процес. 

Чрез медийния мониторинг се цели наблюдение и анализ на медйната среда в България в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент.  Освен традиционния количествен мониторинг /25 март – 25 май/, който ще следи за равнопоставеността при отразяване на част от основните кандидати, водачи на листи, политически лидери и партии, през тази година ИСИ ще допълни медийното наблюдение и с две нови активности в рамките на Мониторинга. И двете са с фокус върху изследване и анализ на съществуващата тенденция за разширяваща се пропаст между европейските институции и местните реалности, засилващата се криза на доверие, и то не  само в национален, но и в общоевропейски контекст. Все по малко хора припознават гласуването на избори за свои личен приоритет и това логично води до все по-ниска избирателна активност. Тенденцията важи с пълна сила за изборите на български представители в Европейския парламент. Ето защо ИСИ ще фокусира част от своите усилия в наблюдението на няколко тиражни и значими местни медии, като целта ще бъде изследване на това до колко европейската тематика съществува и по какъв начин тя се пресъздава аудиторията на съответната медия. Вторият нов компонент на медийния мониторинг включва паралелен сравнителен анализ между зададените и декларирани приоритети в платформите на водещите партии у нас. Ще бъде направено изследване на това до колко тези теми и ключови моменти от политическите и програмни документи намират реално отражение в месеца на предизборната кампания. И двете нови активности ще бъдат с продължителност 1 месец – от 25 април до 25 май.

Въз основа на постиженията в мониторинга през 2011-та и 2013-та година,  ИСИ се стреми към близко следене и на предизборния и изборния процес, включително и деня на изборите. Възможните нарушения в изборния процес трябва да получат необходимата публичност и да за тях да бъде сигнализирано на отговорните органи и институции. За тази цел ще бъде използвана вече създадената мрежа от граждански наблюдатели, но и ще бъдат обучени нови граждански наблюдатели във всички избирателни райони на страната, в рамките на три обучителни семинара на различни места в страната. За ефективната работа на наблюдателите ще бъде издаден и малък Наръчник на наблюдателя.