Проекти и инициативи

„Промяната в пограничните райони след влизането в ЕС” (2006 - 2007)

Проектът е насочен към провокиране провеждането на граждански диалог, представяне на успешно работещ модел за водене на дискусия по значими за местните общности въпроси, към обучение в разработването и реализирането на публични политики.

Механизми за подбор и развитие на нови политици от левицата (2006)

Форумът разглежда темите за политическите елити и предизвикателствата пред тях, чрез участието на водещи експерти по темата.

Политики за преодоляване на дисбаланса (2005)

Разработване и публично обсъждане на политики за преодоляване на дисбаланса на възможностите за достъп до различни конституционни права в малките общини и изостаналите региони.

За демократични избори (2005)

Проектните дейности са насочени към обучение на предизборните щабове на левицата от областите Велико Търново и Стара Загора

„Инициатива за толерантно управление” (2005-2006)

Проектът е насочен към преодоляване на нетолерантност, основана на стереотипи и предрасъдъци, обусловени от етническа, религиозна и политическа принадлежност в райони със смесено население в България. Той цели създаване и развитие на връзки между млади об

"Професионализмът на общинските съветници от левицата" (2004 - 2005)

Пилотен проект в Северозападна и Югоизточна България за обучение на новоизбрани общински съветници. Цели разрешаване на проблемите пред новоизбраните съветници в стартова позиция, свързани с ниският административен капацитет и слабо познаване на принципит

"Индекс за социална уязвимост" (2002 – 2003)

Проектът осъществява мониторинг на социалната уязвимост, изследване промените на ценностните ориентации, на процесите на “социална атомизация” и разслояване, на социалните и личностни кризи, на социална изключеност и социалната включеност в съвременното б

"Институционално укрепване" (2002 – 2003)

Изграден екип от сътрудници, доброволци и лектори на института, с обособено научно-техническо звено. Наети и оборудвани работни помещения с три работни места и учебно-заседателна зала. Стартира електронната поща и интернет страница на Института за социалн

"Българската левица в процеса на присъединяване на страната ни в ЕС" (2002 – 2003)

Международна конференция, проведена през месец октомври 2003 г. в НДК, гр. София на тема «Европа, региони, местна демокрация», с участието на държавници от социалдемократическия спектър от страните членки на ЕС и политици от българската левица.

"За професионализъм в политиката и насърчаване на гражданското участие"(2002 – 2003) – пилотен проект „АСП”

Проектът цели разработване на успешни модели за развитието и повишаване на ролята на представителното управление като социално интегриращ модел. Той е съобразен с годишните акценти за преодоляване на социалната дезинтеграция на хората живеещи в малките на

1234