Публикации

Бедност и безработица при жените в България
Бедност и безработица при жените в България

През 2016 г., с приемането на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, а впоследствие приети Национална стратегия за равнопоставеност 2016-2020 г. и Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г., се очертават правните норми за постигане на равнопоставеността във всички области на живота. Значението ѝ, както и прилагането на заложените в нея цели, се засилват с възникването на нови предизвикателства в икономическия, политическия и обществения живот в България, както и в извънредни ситуации, като пандемията от КОВИД-19. Тези промени засягат жените и мъжете по различен начин. Настоящата ситуация в България, икономическата, социална и здравна криза изострят съществуващите неравенства между половете и заплашват да възпрепятстват и дори преобърнат напредъка, постигнат до момента. Екипът, реализиращ този проект, си постави за цел чрез анкетно проучване и интервюта да направи коректен анализ на ситуацията и да я покаже през призмата на решенията на местната и централната власт, като споделяме проблеми и добри практики от представители на шестте района за планиране. Във фокуса са проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени жените в България, а именно – неравностойно заплащане на труд, по-ниски размери на полагаемите им се обезщетения, безработица, а вследствие и по-висок риск от бедност. Кметове, общински съветници, представители на ОЖС в БСП, представители на леви и центристки партии, неправителствени организации, занимаващи се с проблемите на равнопоставеността и преподаватели говорят за равенството между половете, равното заплащане и достойния труд като незаменими компоненти на устойчивото развитие на страната ни. Институтът за социална интеграция и Обединението на жените социалистки, област Пловдив, в партньорство с Фондация Фридрих Еберт реализират съвместно проекта „Бедност и безработица при жените в България“, част от който е и това издание. Общата ни цел е той да бъде полезен, да повиши информираността и капацитета на вземащите решения на национално и местно ниво по отношение постигане на равенство между половете. Благодарим на всички автори, които работиха по темата. Окончателния доклад може да откриете тук.