Публикации

Окончателен доклад: Мониторинг на политики за гражданско участие и прозрачност в местната власт
Окончателен доклад: Мониторинг на политики за гражданско участие и прозрачност в местната власт

Европейската харта за местно самоуправление, приета през 1985 г., се е превърнала в еталон за защита на правата на местните и регионални власти. Нейната основна цел е да компенсира липсата на единни европейски стандарти за измерване и защита правата на местните власти, които са най-близо до гражданите и им дават възможност ефективно да участват в процеса на вземане на решения, засягащи ежедневния живот. В този контекст, представителите на местната власт имат важни задължения и отговорности пред локалните общности, като трябва да осигурят възможност за активно гражданско участие и прозрачност в дейността на съответните административни единици, за да може те да бъдат обект на ефективен граждански контрол.

Именно това обуславя реализацията на настоящия проект – да се направи мониторинг на дейността на десет общини в страната, за да се установи до колко има положителни практики по отношение на гражданско участие, прозрачност, достъп до обществена информация и наличие на порочни корупционни практики.

Чрез специално изработена методологична рамка, проектът реализира мониторинг на дейността по отношение на гражданско участие, прозрачност и достъп до обществена информация, както и отчитане на евентуални корупционни практики на 10 общини в страната:

  • София
  • Троян
  • Благоевград
  • Силистра
  • Приморско
  • Елин Пелин
  • Белене
  • Варна
  • Асеновград
  • Плевен

Окончателния доклад от направения мониторинг ще откриете тук.